Privacystatement van Darwin on the Job

Om diensten voor u te kunnen (doen) uitvoeren, hebben wij daarop betrekking hebbende informatie nodig. Daar kunnen ook zg. persoonsgegevens toe behoren zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeren we u hoe we met dergelijke persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In de meeste gevallen betreft het persoonsgegevens gekoppeld aan een functie of persoon binnen een organisatie/bedrijf voor wie wij diensten (doen) uitvoeren, dan wel gegevens van of aan ons kenbaar gemaakt door een of meerdere individuele personen in wiens opdracht wij werkzaamheden (doen) uitvoeren. Afhankelijk van waar het om gaat verwerken wij:

 • Naam, gender (i.v.m. aanspreektitel), geboortedatum/plaats
 • Contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Hoedanigheid (zoals werkgever, werknemer, functie)
 • Inhoudelijke informatie (bijv. leerwensen, cursusinformatie, kenbaar gemaakte interesses)

Met welk doel verwerken we persoonsgegevens?

 • Bereikbaarheid in het kader van de opdracht / dienstverlening
 • Uitvoering van de opdracht / dienstverlening
 • Eventuele nadere contacten

Op welke wettelijke grondslagen verwerken we persoonsgegevens?

 • Uitvoering van de overeenkomst / diensten
 • Toestemming van betrokkenen
 • Gerechtvaardigd belang

Hoe verwerken we persoonsgegevens?

 • Digitale opslag en toepassingen (bijvoorbeeld via e-mail)
 • Toepassing en bewaring in databestand

Waar komen persoonsgegevens die we verwerken vandaan?

 • Opgave door of via betrokkenen
 • Openbare vindplaatsen (bijv. Kamer van Koophandel)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren persoonsgegevens in elk geval voor de periode dat de wet en/of beroepsorganisaties waarbij wij zijn aangesloten dat verlangen of indiceren. De Belastingdienst hanteert een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Gegevens die niet (alleen) aan een bepaald dossier zijn gebonden (bijv. algemene databestanden) bewaren we voor onbepaalde tijd, behoudens verwijdering op grond van een wettelijke plicht (bijv. naar aanleiding van een wettelijk, gegrond verzoek) en/of op grond van ons eigen recht tot verwijdering.

Met wie delen we persoonsgegevens, welke derden verwerken gegevens voor ons en waarvoor?

In de regel verstrekken we geen persoonsgegevens aan c.q. voor eigen gebruik door derden. Wij houden opdracht-gebonden persoonsgegevens in eigen beheer. De aan ons verbonden uitvoerend professionals worden daar in deze context ook toe gerekend. Gegevens die beroepsorganisaties vereisen voor beroepskwaliteitsdoeleinden, verstrekken we alleen voor zover de toepasselijke reglementen dat vereisen/toestaan.

We delen cumulatieve persoonsgegevens met professionals die ondersteunende applicaties/diensten aan ons leveren (met name ICT en advisering) en die waar door ons verlangd een geheimhoudingsverklaring aan ons hebben afgegeven.

Voor ons e-mailverkeer maken we gebruik van een Zoho-account, en mogelijk ook van andere professionele dienstverleners zoals Google. Voor statistische informatie over ons websitebezoek maken we gebruik van Google Analytics. Op onze website gebruiken we functionele cookies om onze website te verbeteren en om functies voor sociale media te bieden. In het cookiebeleid op onze site beschrijven we wat voor cookies dit zijn en waarvoor u, als u de site bezoekt, op dat moment als bezoeker toestemming heeft gegeven. U kunt daar desgewenst uw toestemming aanpassen of weer intrekken.

De bij ons aangesloten uitvoerend professionals die onder vigeur van Darwin on the Job werkzaam zijn, zijn gekwalificeerd zoals op onze website bij hun profiel aangegeven. In het kader van kwaliteitsborging kunnen zij jegens hun beroepsorganisatie(s) verplicht zijn om aan die organisaties opgave te doen van door hen verleende diensten en daarvan incidenteel een bewijsstuk te laten inzien.

De Belastingdienst verwerkt van alle belastingplichtigen in Nederland gegevens. Net als iedereen vallen ook wij onder de wettelijke verplichting om door de Belastingdienst vereiste gegevens (bijvoorbeeld factureringsgegevens) aan de Belastingdienst te verstrekken indien zij daarin inzage wenst. Deze wettelijke verplichting is geen opdracht van de belastingplichtige aan de Belastingdienst om persoonsgegevens te verwerken; de Belastingdienst heeft een eigen verplichting om aan de AVG te voldoen.

Wij zijn rekeninghouder bij ING Bank en/of enige andere bank. De bank verwerkt voor ons betalingen van en aan onze relaties. Meestal gaat dat om B2B banktransacties (betalingen). Ook kan het een transactie met een individueel persoon / particulier betreffen. De bank sluit met haar cliënten geen verwerkersovereenkomst; zij heeft een eigen verplichting om aan de AVG te voldoen.

Waar wij een geheimhoudingsplicht hebben bestaat daar uitzondering op indien en voor zover bepaald in de toepasselijke reglementen van eventuele beroepsorganisaties waarbij wij of onze uitvoerend professionals zijn aangesloten en/of nodig mocht zijn voor het nemen van incassomaatregelen en/of benodigd voor het voldoen aan een informatieplicht jegens de bank (bijv. inzage factuur) of andere bevoegde instantie ingevolge de geldende wet, regelgeving of bankvoorwaarden.

Toestemming, correctie, verwijdering

Een aan ons gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens van u in de zin van de AVG, kunt u volgens de wet weer intrekken als u dat wilt. U kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens in de zin van de AVG van u bij ons bekend zijn. U kunt ons vragen deze te corrigeren als ze niet juist zijn, of om deze deels of geheel uit ons bestand te verwijderen. U kunt hiervoor schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via onze hieronder vermelde contactgegevens. Wij vragen u om uw verzoek helder te omschrijven en zullen in de regel uiterlijk binnen vier weken na ontvangst op uw verzoek reageren. Daarbij maken we gebruik van uw bij ons reeds bekende contactgegevens of van de contactgegevens die u in uw verzoek heeft vermeld. Om zeker te weten dat het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is, kunnen wij uit hoofde van de door ons te betrachten zorgvuldigheid eventueel een verificatie verlangen: het is in ons én in uw belang dat zeker is dat het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is.

Tot slot

Wij nemen de bescherming van privacygevoelige gegevens zeer serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onbevoegde toegang, neemt u dan alstublieft meteen contact met ons op. Toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG) is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wie een klacht heeft over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens kan in principe bij die organisatie terecht.

Mocht u een vraag of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, laat u dit dan alstublieft meteen en rechtstreeks aan ons weten, zodat we daar adequaat op kunnen reageren en waar nodig maatregelen kunnen treffen. Onze contactgegevens zijn hieronder vermeld.

 

Stichting Darwin on the Job

Anna van Hannoverstraat 4  (Business Unit B2.06)

2595 BJ  Den Haag

info@darwinonthejob.nl