Cultuuronderzoek

Hoe wordt de cultuur in jouw organisatie ervaren en wat is er precies aan de hand?

Opmaat naar verbetering

Meten is weten

Gedegen

Vertrouwelijk

  • Speelt er een fusie of een verandertraject?
  • Heb je als organisatie te kampen met ongewenst personeelsverloop, hoog verzuim, of tegenvallende resultaten of klanttevredenheid?
  • Wordt er wel geroddeld en geklaagd, maar geen eigen initiatief genomen?
  • Worden afspraken niet nagekomen en lukt het maar niet dat te verbeteren?
  • Zijn er signalen van een angstcultuur?
  • Zijn er meldingen gedaan op gebied van integriteit of ongewenst gedrag?

Dan speelt de organisatiecultuur, de gedragingen van je medewerkers, een rol.

Wat is eigenlijk organisatiecultuur?

Organisatiecultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsregels die gedeeld worden door de mensen in de organisatie, en die de mensen aan elkaar en aan de organisatie bindt.

Het is vaak zichtbaar, bijvoorbeeld in omgangsvormen, procedures of rituelen, maar het kan ook in de onderstroom zitten.

In ieder geval heeft het altijd te maken met gedrag. Eenmaal gevestigd moeten nieuwe mensen zich die normen, houding en gedragingen eigen maken om ‘erbij te gaan horen’.

Waarom is organisatiecultuur zo belangrijk?

Omdat de cultuur in jouw organisatie de smeerolie is waardoor je organisatie succesvol is en goed presteert, zowel in onderlinge samenwerking tussen je mensen, als in output (kwaliteit) en klanttevredenheid. En tegelijkertijd omdat – als het niet goed zit met die organisatiecultuur – je te kampen krijgt met slechte resultaten, ‘gedoe’ op de werkvloer, veel verloop en hoog verzuim.

Kun je organisatiecultuur onderzoeken?

Jazeker, en dat loont ook echt de moeite. We noemen dat – niet verrassend – een cultuuronderzoek.

Waarom een cultuuronderzoek?

Een cultuur waarin medewerkers zich veilig, betrokken en geïnspireerd voelen zorgt nu eenmaal voor de beste resultaten. Spelen er issues op die vlakken, dan zijn ook de bedrijfsresultaten en het werkgeluk van de medewerkers sub-optimaal. Reden om dat te onderzoeken!

Wil jij weten wat in jouw bedrijf de organisatiecultuur is? En zou je graag aan de slag gaan om bepaalde cultuuraspecten te veranderen en andere (de goede) juist te behouden? Dan is een cultuuronderzoek de oplossing.

Wanneer zet je een cultuuronderzoek in?

Bij vraagstukken zoals een fusie van organisaties of van bedrijfsonderdelen, bij signalen van angstcultuur en/of sociale onveiligheid bij medewerkers, bij negatieve gedragingen in (onderdelen van) de organisatie, of om de cultuur binnen het bedrijf bespreekbaar te maken en te gaan werken aan cultuurverandering.

Wat levert een cultuuronderzoek mij op?

Bij een fusie creëer je op deze manier vertrouwen, en je kunt tevens als directeur of bestuurder goed onderbouwde beslissingen nemen om de fusie succesvol te laten verlopen. De cultuur in beeld én in beweging krijgen.

Versterken van het gevoel van goed werkgeverschap bij de medewerkers.

Bij problemen laat je zien dat je deze serieus neemt en boven de partijen staat. Dit draagt bij aan het vertrouwen van medewerkers en leidinggevenden.

Het cultuuronderzoek is de start van verandering. Het geeft inzicht in waar de sterke punten, en vooral ook waar de aandachtspunten liggen.

De uitkomsten maken duidelijk óf en waar een omslag nodig is; waar patronen doorbroken moeten worden die in de weg staan.

Dat leidt tot een Plan van Aanpak op maat voor de fusie, of voor het aanpakken van geconstateerde problematiek, in team, afdeling of (soms) organisatie-breed.

Het bespreekbaar maken en aanpakken van negatieve signalen vermindert of voorkomt oplopende spanningen, sub-optimaal functioneren, ziekteverzuim en/of verloop.

Schade beperken, met name het risico op imagoschade en het op een negatieve manier in het nieuws komen van de organisatie.

Lessen voor de toekomst en acties in gang kunnen zetten om problemen of incidenten te voorkomen.

Cultuuronderzoek door Darwin on the Job

Onze senior onderzoekers kijken met de ogen van een buitenstaander naar de cultuur binnen jouw organisatie. Ze stellen vragen die intern niet opkomen. Gedegen, vertrouwelijk en zonder eigen belangen.

De onderzoekers werken met op maat gemaakte vragenlijsten, die ze in interviews met alle betrokkenen op gelijke wijze hanteren. Aan de deelnemers wordt geheimhouding gewaarborgd.

De uitkomsten worden door de onderzoekers geïnventariseerd en geanalyseerd, en vervolgens geanonimiseerd weergegeven in een rapportage, inclusief een Plan van Aanpak voor het vervolg, met een duidelijk stappenplan, waaraan die mensen meedoen die nodig zijn.

Na de rapportage kunnen jullie zelf de opvolging oppakken, of – indien gewenst – kan Darwin on the Job dat faciliteren of begeleiden. Dat kan organisatie-breed, binnen een afdeling, of binnen teams en is altijd maatwerk.

Borging

De resultaten zijn alleen bestendig als je het cultuuronderzoek niet slechts eenmalig uitvoert, maar met regelmaat. Als je de organisatiecultuur blijvend ten positieve wilt veranderen, is continu meten en over de resultaten in gesprek blijven cruciaal.

Door meten en analyseren ga je zien wat het effect is van de doorgevoerde veranderingen. Het delen van de resultaten met de medewerkers zorgt voor betrokkenheid en toont de continue aandacht van het management voor het belang van een positieve organisatiecultuur.

Wat kun je van ons verwachten?

We maken de organisatiecultuur concreet inzichtelijk voor alle niveaus in de organisatie

We laten de mensen inzien, wat er in de organisatie gebeurt en welke rol de organisatiecultuur (het gedrag van mensen) daarbij speelt

We zorgen voor een voor iedereen veilige en prettige gespreksomgeving

We doen aanbevelingen voor verbeteringen of juist voor vasthouden van wat goed gaat

We begeleiden jullie zo lang als jullie dat nodig vinden

Maak kennis met de onderzoekers

Pieter van der Harst

Drs. Pieter van der Harst

Coach (persoonlijk en teams).
NLP practitioner.
Senior onderzoeker.

Profiel en contactgegevens →
Rik Hospers

Rik Hospers MA MSc

Existentiële coaching.
Morele leerprocessen / integriteit.
Kritische organisatiekunde.

Profiel en contactgegevens →
Liesbeth Feikema

Dr. Liesbeth Feikema MA LLM

Trainer Integriteitsvraagstukken.
Integriteits- en Integraliteitscoach.
Senior onderzoeker.

Profiel en contactgegevens →
Anita Regout

Drs. Anita Regout

Trainer Communicatie & Conflicthantering.
Senior onderzoeker.
Customer Success Manager.

Profiel en contactgegevens →

Interesse in cultuuronderzoek?

Plan een vrijblijvend intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maak je kennis met een van onze onderzoekers.

Indien er een goede klik is stellen we een traject op maat voor en ga je direct aan de slag!

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager

Interesse in cultuuronderzoek?

Plan een vrijblijvend intakegesprek in. Tijdens dit gesprek maak je kennis met een van onze onderzoekers.

Indien er een goede klik is stellen we een traject op maat voor en ga je direct aan de slag!

Bel ons via 085 130 87 68 of mail advies@darwinonthejob.nl.

Anita Regout

Anita Regout
Customer success manager